TPO m.s. - kompletná realizácia ochrany pred požiarom

Tel: 0907 717 889

miroslav.sloboda@gmail.comNa rádku 101/3

Rohožnik, Slovakia 906 38IČO: 44 360 355

DIČ: 10 45 76 87 79TOPlist

Predstavenie a činnosť M.S. - TPO

Miroslav Sloboda M.S. - TPO vznikla na základe oprávnenia na výkon Technika požiarnej ochrany, ktoré vydalo KR HaZZ v Bratislave dňa 16.04.2008,  č. 1/52/2008.

 

Aktuálne osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany, ktoré vydalo KR HaZZ v Bratislave dňa 23.01.2013, č. 1/21/2013.

 

Osvedčenie o spôsobilosti bezpečnostného technika, evidenčné číslo osvedčenia: KBT/2011/025.

 

Poskytované služby:


 • Technik požiarnej ochrany,
 • ABT (autorizovaný bezpečnostný technik),
 • Bezpečnostnotechnické služby,
 • Organizovanie kurzov, školení a seminárov,
 • Protipožiarna bezpečnosť stavby (Špecialista PO),
 • Revízna činnosť: hasiace prístroje, hadicové zariadenia (hydranty),
 • Revízna činnosť: elektroinštalácia a bleskozvod,
 • Požiarne uzávery a požiarne upchávky, prestupy.

 

 

Aplikácia zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 

 • komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi
 • školenia vstupné a opakované pre vedúcich a ostatných zamestnancov
 • odborná príprava členov protipožiarnej hliadky
 • menovanie a organizácia protipožiarne prehliadky, vedenie požiarnej knihy
 • určovanie miest so zvýšením požiarnym nebezpečenstvom
 • vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi ( požiarny štatút, evakuačné plány, PPS)
 • na základe oprávnenia vypracovanie a vedenie denníka požiarneho uzáveru ( požiarne dvere, okno, klapka, dopravníkoví uzáver. )
 • účasť na protipožiarnych kontrolách zo strany štátneho požiarneho dozoru u zmluvných zákazníkov

 

 

Plnenie povinností ústredných orgánov, právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov :

 

Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečuje ústredný orgán, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností :

 

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.